Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Prof.Dr. Haldun Oğuz muayenehanesinde tüm temel hak ve özgürlüklerinizle birlikte kişisel verilerinizin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte olup, muayenehane hizmetlerinden faydalanan kişiler, ticari ilişkiler içerisinde bulunan kişiler ve çalışanlarımızın, her türlü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanununa uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, muayenehanemiz tarafından sağlanan hizmet, kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, muayenehanenin iç işleyişi ile günlük işlemlerin planlanması ve yönetilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, araştırma yapılması, muayenehanemiz tarafından yapılan bilgilendirme ve etkinliklere katılım bilgisi verilmesi, internet ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz muayenehanemize bağlı kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, muayenehanemizin birimleri, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar, iş ortakları, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir, işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ve muhafaza edilir.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, muayenehanemize ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda koruma altında tutulabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, muayenehanemizde sunulan sağlık ve diğer hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, kayıtları saklamaya ilişkin yasal yükümlülüklerimiz sebebiyle, gerekli çalışmaların tarafımızca yapılması, muayenehanemiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, muayenehanemizin ve muayenehanemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla KVK Kanununun 4. maddesindeki usul ve esaslara uygun olarak ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; gerek genel gerekse kişiye özel imkanlardan faydalanmanız, muayenehanemizin veri toplama ve kaydetmeye yönelik yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bağlı kuruluş ve tedarikçiler ile birlikte çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, verilen hizmetin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla, muayenehanemizin bağlı kuruluşları, çalışan sigorta kuruluşları, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile muayenehanemizin iş ilişkisi içerisinde olan özel kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve servis sağlayıcıları ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlara KVK Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabilecektir.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: (1) Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz. (2) İletişim bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz. (3) Muhasebe bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz. (4) Sigorta Bilgileriniz: Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz (5) Kamera Kayıtları: Muayenehanemizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı alınmakta olan kamera kaydı görüntüleriniz. (6) Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ile ilişkili kişisel verileriniz.

İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki nedeni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

KVKK gereği kişisel veri işlenmesinde açık rıza aranmayan haller (aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması): Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, muayenehanemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, muayenehanemizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ayrıca, KVKK 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, muayenehanemizin bünyesinde ilgili mevzuatın düzenlediği sürelere uygun olarak, gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde korunması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda; kişisel veri sahibinin 6698 sayılı kanunun 11. maddesinde sayılan hakları şunlardır: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Beştepeler Mahallesi, Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, Neorama İş Merkezi 13/20 Söğütözü-Ankara adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, ya da dr@haldunoguz.com elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Muayenehanemiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde tarafımızca KVK Kurulu tarafından tarifedeki ücret alınacaktır.

Prof. Dr. Haldun OĞUZ

Bunlar da İlginizi Çekebilir

kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-hakkinda-yapilacak-basvurulara-iliskin-bilgilendirme-metni

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Yapılacak Başvurulara İlişkin Bilgilendirme Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde “kişisel verilerinin işlenip i

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Başvuru Formu

Sayın başvurucu, Eldeki başvuru formu; iş yerimizle olan ilişkinizi tespit ederek, varsa iş yerimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve

RANDEVU TALEBİ

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.