KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Yapılacak Başvurulara İlişkin Bilgilendirme Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde “kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” hakları tanınmıştır.

Bu haklar çerçevesinde, ilgili kişinin veri sorumlusuna Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmesi gerekmektedir. Yazılı yapılacak başvurular için Ek’te yer alan formun çıktısı alınarak aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile tarafımıza başvurunun gerçekleştirilmesini rica ederiz.

Yazılı başvuru için iletişim kanalları aşağıdaki gibidir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek

 

Bilgi

Şahsen Başvuru

 

(Başvuru sahibinin bizzat

gelerek ve başvuru sahibinin kendi olduğunu gösterir kimlik bilgisini göstererek başvurması)

Beştepeler Mah. Yaşam Cad. Adalet Sok. Neorama İş Merkezi No:20

 

Söğütözü-Çankaya/Ankara

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Beştepeler Mah. Yaşam Cad. Adalet Sok. Neorama İş Merkezi No:20

 

Söğütözü-Çankaya/Ankara

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Yazılı başvurularda, evrakın veri sorumlusuna tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

Kişisel veri sahibinin, başvurusunu usule uygun olarak tarafımıza iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

Veri Sorumlusu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Haldun OĞUZ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Başvuru Formu

Sayın başvurucu,

Eldeki başvuru formu; iş yerimizle olan ilişkinizi tespit ederek, varsa iş yerimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için iş yerimiz ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde iş yerimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Lütfen aşağıdaki yönergeleri takip ederek ilgili alanları doldurunuz.

 1. Başvuru sahibine ait aşağıdaki bilgileri doldurunuz.
Ad Soyad

 

 

 
T.C. Kimlik No

 

(Yabancılar için pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

 
Telefon No

 

 

 
E-posta

 

 

 
Adres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İş yerimizle olan ilişkinizi belirtiniz.
 • Çalışan
 • Ziyaretçi
 • Hasta / Potansiyel hasta
 • Çalışan adayı
 • Diğer:

……………………………………………..

 1. Başvuru talebinizi belirtiniz.
Talep No Talep Konusu Seçiminiz
1.              İş yeriniz tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu m. 11/1 (a)]
2.              İş yeriniz tarafından kişisel verilerim işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep ediyorum. [KVK Kanunu m. 11/1 (b)]
3.              Kişisel verilerimin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu m. 11/1 (c)]
4.              Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu m. 11 /1 (ç)]
5.              Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi belirten dilekçeniz ile doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) [KVK Kanunu m. 11 /1 (d)]
6.              Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

 

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. [KVK Kanunu m. 11 /1(e)]

7.              Düzeltme talebim (Talep No 5) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [KVK Kanunu m. 11/1 (f)]
  8. Silme veya yok edilme talebim (Talep No 6) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [KVK Kanunu m. 11/1 (f)]
  9. İş yeriniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucuna ilişkin dilekçeniz ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. [KVK Kanun u m.11 /1 (g)]

  10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

 

Kanuna aykırılığa konu olan hususa ilişkin belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.) [KVK Kanunu m. 11/1 (ğ)]

 

Ek açıklamalarınız varsa lütfen yazınız.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Veri sorumlusundan, elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekaletnamenin ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)
 • E-posta adresime cevap verilmesini istiyorum.
 1. Başvuru Sahibi Beyanı

Başvuru formunda belirttiğim bilgi, belge ve talepler doğrultusunda, veri sorumlusuna yapmış olduğum başvurumun Kanun ve Başvuru Tebliği hükümleri uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. Bu kapsamda, işbu başvuru ile tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, iş yerinizin başvurumu sonuçlandırabilmek amacıyla kişisel verilerimi işleyebileceğini, ilave bilgi ve/veya belge talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuranın Adı Soyadı :  
Başvuru Tarihi :  
İmza :  

İnternet Sitesi Veri Güvenliği, Gizliliği Ve Çerez Politikası Aydınlatma Metni

kod

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin veri sorumlusu “Beştepeler Mah. Yaşam Cad. Adalet Sok. Neorama İş Merkezi No:20 Söğütözü Çankaya/Ankara” adresinde bulunan, 6350144159 vergi numarası ile Maltepe/Ankara Vergi Dairesi’ne kayıtlı olan Muayenehane sahibi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haldun OĞUZ tarafından hazırlanan eldeki İnternet Sitesi Veri Güvenliği, Gizliliği ve Çerez Politikası Aydınlatma Metninin amacı, www.drhaldunoguz.com internet sitesinin (Site) işletilmesi sırasında Site ziyaretçilerine (Veri Sahibi) çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi verilmesidir.

Çerez Nedir?

İnternet sitelerimizi ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek, kolaylaştırmak, Sitenin doğru ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla Bilgi Teknolojileri dahilinde bazı teknolojilerden (çerezler-cookies) faydalanmak, kullanmak gerekmektedir. Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan tanımlama bilgileri olarak ifade edilebilir. Çerezler; kullanım ömrü, kullanım amacı, çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli tasniflere tabi tutulur.

 

 

 

 

Kullanım ömrüne göre çerezler

Oturum Çerezi Sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır.

 

 

Kalıcı Çerezler Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil cihazda kalır ve web sitesine döndüğümüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanım amacına göre çerezler

Zorunlu/Teknik Çerezler Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.

 

 

Analitik/Performans Çerezler İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler. Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.

 

 

İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler Fonksiyonel çerezler, web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.

 

 

Hedefleme/ Reklam Çerezleri Reklam ve kişiselleştirme çerezleri kendi kişisel çıkarları için bizim reklam ve web sitesi içeriği özelleştirmek için bizim web sitelerinin ziyaretçi tarama davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

 

 

 

 

 

Çerez sahibi veya çerez yerleştirene göre çerezler

Birinci Parti Çerezler Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir.

 

 

Üçüncü parti Çerezler Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı hizmete dair siteye raporlama yapılmasını sağlayan çerezlerdir.

 

 

Sitemizde Kullanılan Çerezler

 • Zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler

Hiçbir hal ve şartta kimliğinizi tanımlayabilecek verileri toplamaz, saklamaz, işlemeye yol açmaz; bu nitelikleri nedeniyle kişisel olarak nitelendirilemez. Bilgisayarınıza zarar vermez, virüs barındırmaz. Ziyaretçiler tarafından sitenin nasıl kullanıldığını anlamayı sağlar, istatistik verileri toplar ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirilmesine yardımcı olur. Gelecekteki olası ziyaretlerde faaliyetleri hızlandırmayı sağlar. Site ara yüzlerinin ve özelliklerinin olması gerektiği gibi kullanılması açısından zorunludur. 

 • Reklam çerezleri

Reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini test ve analiz etmek amacıyla, kişiye bağlı temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek için gerekli hukuki bildirimlere bağlı taahhütleri alınmış olarak meşru menfaatler kapsamında kullanılabilmektedir.

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul etmek üzere önceden tanımlanmıştır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek şekilde veya kullanıcıyı cihaza çerez gönderildiğinde uyaracak şekilde ayarlanabilir. Çerezlerin yönetimi tarayıcıdan tarayıcıya değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım menüsüne bakın. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.

Adobe Analytics https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

 

 

Google Adwords https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=tr

 

 

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

 

 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 

 

MozillaFirefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi

 

 

Opera https://security.opera.com/

 

 

Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

 

 

Microsoft Edge

 

 

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

 

Muayenehanemiz; internet sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin IP adresi ve zaman damgası (ziyaret saati) verilerini 5651 sayılı kanun gereği kayıt altına almak zorundadır. Bu veriler kanundan kaynaklanan 2 yıl süre ile güvenli şekilde muhafaza edilmekte ve gereği halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Bu nedenle bu verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının ç ve f bentlerine dayanarak sınırlı olarak işlemektedir.

İnternet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.

Muayenehanemiz internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin veri sorumlusundan bağımsız olduğu ve veri sorumlusunun üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya kamuya açık herhangi bir mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

KVKK 11.  madde kapsamında kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya       yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

KVKK 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Muayenehanemize iletebilirsiniz. Başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usullerin açıklandığı başvuru bilgi metnini ve başvuru formunu tarafımızdan temin edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin, haklara ilişkin talebini usule uygun olarak tarafımıza iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Yayım tarihi itibariyle güncel 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan eldeki İnternet Sitesi Veri Güvenliği, Gizliliği ve Çerez Politikası Aydınlatma Metni bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Veri Sorumlusu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Haldun OĞUZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Prof.Dr. Haldun Oğuz muayenehanesinde tüm temel hak ve özgürlüklerinizle birlikte kişisel verilerinizin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte olup, muayenehane hizmetlerinden faydalanan kişiler, ticari ilişkiler içerisinde bulunan kişiler ve çalışanlarımızın, her türlü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanununa uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, muayenehanemiz tarafından sağlanan hizmet, kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, muayenehanenin iç işleyişi ile günlük işlemlerin planlanması ve yönetilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, araştırma yapılması, muayenehanemiz tarafından yapılan bilgilendirme ve etkinliklere katılım bilgisi verilmesi, internet ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz muayenehanemize bağlı kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, muayenehanemizin birimleri, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar, iş ortakları, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir, işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ve muhafaza edilir.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, muayenehanemize ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda koruma altında tutulabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, muayenehanemizde sunulan sağlık ve diğer hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, kayıtları saklamaya ilişkin yasal yükümlülüklerimiz sebebiyle, gerekli çalışmaların tarafımızca yapılması, muayenehanemiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, muayenehanemizin ve muayenehanemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla KVK Kanununun 4. maddesindeki usul ve esaslara uygun olarak ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; gerek genel gerekse kişiye özel imkanlardan faydalanmanız, muayenehanemizin veri toplama ve kaydetmeye yönelik yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bağlı kuruluş ve tedarikçiler ile birlikte çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, verilen hizmetin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla, muayenehanemizin bağlı kuruluşları, çalışan sigorta kuruluşları, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile muayenehanemizin iş ilişkisi içerisinde olan özel kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve servis sağlayıcıları ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlara KVK Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabilecektir.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: (1) Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz. (2) İletişim bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz. (3) Muhasebe bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz. (4) Sigorta Bilgileriniz: Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz (5) Kamera Kayıtları: Muayenehanemizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı alınmakta olan kamera kaydı görüntüleriniz. (6) Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ile ilişkili kişisel verileriniz.

İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki nedeni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

KVKK gereği kişisel veri işlenmesinde açık rıza aranmayan haller (aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması): Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, muayenehanemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, muayenehanemizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ayrıca, KVKK 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, muayenehanemizin bünyesinde ilgili mevzuatın düzenlediği sürelere uygun olarak, gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde korunması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda; kişisel veri sahibinin 6698 sayılı kanunun 11. maddesinde sayılan hakları şunlardır: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Beştepeler Mahallesi, Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, Neorama İş Merkezi 13/20 Söğütözü-Ankara adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, ya da dr@haldunoguz.com elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Muayenehanemiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde tarafımızca KVK Kurulu tarafından tarifedeki ücret alınacaktır.

Prof. Dr. Haldun OĞUZ

Kulak Burun Boğaz Kliniği

Prof.Dr. Haldun Oğuz Kulak Burun Boğaz Kliniği hakkında bazı bilgiler:

Kliniğimizde rutin kulak burun boğaz muayenesinin yanı sıra, rijit endoskopik ve son teknoloji distal çipli fleksibl endoskopik muayenevideolaringostroboskopi ve mikroskopik muayene gibi güncel tüm araçlarla detaylı muayene imkanı bulunmaktadır.

Klinikte kulakburunboğazişitmedengeses ve yutma ile ilgili yapılabilen işlemlerin bazıları şunlardır:

Akustik ses analizi

Videonistagmografi

Kalorik test

Tam (komple) vestibüler değerlendirme (vertigo tanı ve tedavisi)

Odyolojik inceleme (İşitme değerlendirmesi)

Timpanometrik inceleme (Orta kulak basınç testi)

Otoakustik emisyon (OAE):  Bebek, çocuk ve erişkinlerde tarama işitme testi

Klinik ve tarama beyin sapı cevapları (ABR – BERA): Bebek, çocuk ve erişkinlerde ileri işitme testleri

Konuşma değerlendirmesi

Ses terapisi ve fonasyon eğitimi

Dil ve konuşma terapisi

Tinnitus (kulak çınlaması) tedavisi

Vestibuler rehabilitasyon: Denge rahatsızlıkları tedavisi

Videolaringostroboskopi: Ses tellerinin videoendoskopik olarak değerlendirmesi

Fleksibl fiberoptik geniz değerlendirmesi

Fleksibl fiberoptik ses değerlendirmesi

Fleksibl fiberoptik yutma değerlendirmesi

24 saatlik pH monitörizasyonu (Laringofaringeal reflü tanı testi)

Reflü tedavisi uygulaması

Yutma bozuklukları tanı ve tedavisi

Mikroskobik muayene

Orta kulak içi enjeksiyon (ani işitme kaybı ve denge hastalıkları tedavisi)

RANDEVU TALEBİ

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.